Naliczanie wynagrodzeń

Sporządzamy listy płac, naliczamy wynagrodzenia i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy.

Rozliczamy wynagrodzenia pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz osób pracujących na umowę o dzieło.

Przejmujemy kompleksową obsługę ZUS.

Przygotowujemy i składamy do ZUS deklaracje miesięczne.